ระบบสารสนเทศทางการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด
Card image cap
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา (EIS)

ระบบสารสนเทศรวบรวมข้อมุลต่างๆของสถานศึกษา กองการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

คลิ๊กที่นี่

Card image cap
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คลิ๊กที่นี่

Card image cap
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (e-Docs)

ระบบจัดการเอกสารราชการอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา กองการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

คลิ๊กที่นี่

Card image cap
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ระบบจัดวื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

คลิ๊กที่นี่

Card image cap
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบบรวบรวมเอกสารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คลิ๊กที่นี่

Card image cap
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก

ระบบรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก

คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลสารสนเทศปัจจุบัน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
ข้อมูลจำนวนเด็กเล็กโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด