EIS

Education Information System

ระบบสารสนเทศทางการศึกษา

เทศบาลนครแม่สอด


สถิติข้อมูลสารสนเทศนักเรียน จำแนกตามเพศย้อนหลัง

2701

ชาย

2578

หญิง

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน จำแนกตามเพศ ณ ปัจจุบัน

Bulb


จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา บำรุงศาสนา วัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี


ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขต
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขต
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขต
รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ระดับขั้นพื้นฐาน+ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ระดับขั้นพื้นฐาน+ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ระดับปฐมวัย
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ระดับขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม
ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขต
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ฉบับที่ 4
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
asdasdwawefrertgretgrsehyfrdhjrthrthtrthrht
Card image cap
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ระบบจัดวื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

คลิ๊กที่นี่

Card image cap
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คลิ๊กที่นี่

Card image cap
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คลิ๊กที่นี่

Card image cap
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก

ระบบรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก

คลิ๊กที่นี่